చరిత్రలో విశేష విషయాలను వ్యక్తులను గుర్తు చేసే గూగుల్ డూడుల్స్

చరిత్రలో విశేష విషయాలను వ్యక్తులను గుర్తు చేసే గూగుల్ డూడుల్స్ సమాజానికి “చరిత్రలో విశేష విషయాలను వ్యక్తులను గుర్తు చేసే గూగుల్ డూడుల్స్ ” . సమాజంలో ఉన్న ప్రస్తుత సదుపాయాలు, సౌకర్యాలు, వస్తువులు, సామజిక రాజకీయ పరిస్థితులు ఇలా ఉండడానికి గతంలో ఎవరో ఒకరు ఎదో ఒక విషయం ఎదో ఒక సంఘటన కారణం కాగలిగి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం సదరు కారకులు కాలం కూడా చరిత్రే అవుతుంది. అటువంటి చరిత్ర నుండి విశేషాలను ప్రస్తుత కాలాన్ని … Continue reading చరిత్రలో విశేష విషయాలను వ్యక్తులను గుర్తు చేసే గూగుల్ డూడుల్స్